สำหรับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์  หรืองานบริการวิชาการสำหรับหน่วยงานภายนอกคณะฯ