• ระบบการจัดการน้ำเสียขนาดเล็กในพื้นที่ ระบบรวบรวมน้ำเสียทางเลือก การกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ ระบบบำบัดโดยธรรมชาติโดย บ่อ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นดิน การบำบัดใหม่และนำกลับมาใช้ การจัดการของแข็งชีวภาพ
  • ฝึกฝนทักษะในการค้นคว้า อ่าน และเตรียมนำเสนอบทความด้านสิ่งแวดล้อม
    Practice in searching, reading, preparing of environmental engineering papers.
  • ความรู้พื้นฐานเรื่องมลภาวะทางอากาศ มลสารทางอากาศ แหล่งกำเนิด ผลจากมลพิษอากาศต่อสุขภาพ อุตุนิยมวิทยาด้านมลพิษอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลสาร แบบจำลองการแพร่กระจายมลพิษในบรรยากาศ กฎหมายและข้อบัญญัติในการควบคุมมลสารที่เป้นอนุภาคและก๊าซจากชุมชนและอุตสาหกรรม การจัดการคุรภาพอากาศ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ
  • ประเภท ลักษณะและปริมาณของเสียอันตรายในชุมชนและอุตสาหกรรม พิษวิทยา การเก็บรวบรวม การขนส่ง การทำลายฤทธิ์ การกำจัด การออกแบบหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย การเฝ้าระวังการปนเปื้อนของมลพิษในสิ่งแวดล้อม การนำกลับมาใช้ใหม่ การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม
  •   การฝึกฝนทักษะในการค้นคว้า อ่าน เตรียมและเสนอบทความด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • 307445 Building Sanitary System Engineering วิศวกรรมระบบสุขาภิบาลในอาคาร