ปี4เทอม2

  • แหล่งน้ำดิบ มาตรฐานน้ำดื่ม คุณภาพน้ำที่ต้องการ การรวบรวมน้ำใต้ดิน ระบบขนส่งและการแจกจ่ายน้ำ การบำบัดน้ำ ตะแกรง โคแอกกลูเลชันและฟลอคคูเลชัน การตะตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อโรค การกำจัดความกระด้าง การกำจัดเหล็ก การกำจัดกลิ่นและรส
  •   หลักการบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง กระบวนการก่อสร้าง รูปแบบสัญญาและโครงสร้างองค์กร การวางผัง การวางแผนการดำเนินงาน การจัดการด้านทรัพยากรและวัตถุดิบ การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินการ เทคนิคที่ใช้ในการวางแผนและตรงจสอบการดำเนินงาน เช่น เพิร์ท ซีพีเอ็ม การบริหารด้านการเงินที่ใช้ในงานก่อสร้าง ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานก่อสร้าง การประมาณราคาการก่อสร้าง

  •   ประวัติความเป็นมาของถนน และพัฒนาการของทางหลวง หลักการวางแผนทางหลวง การจราจร กาสำรวจเส้นทาง การสำรวจดินและการทดสอบ การออกแบบด้านเรขาคณิต การออกแบบถนนราดยาง ถนนคอนกรีต ผิวทาง การระบายน้ำ การก่อสร้างและการบำรุงรักษา

  • แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปา มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม ความต้องการเชิงคุณภาพ ระบบจ่ายน้ำประปา เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตะแกรง การตกตะกอน การกรอง การกำจัดความกระด้าง การกำจัดเหล็ก การควบคุมรสและกลิ่น ระบบระบายน้ำฝนและรวบรวมน้ำเสียเบื้องต้น
  • หลักการการประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการศึกษาและเขียนรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ นิเวศวิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต การป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบและการประเมิณ โครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชน